Soler Naharro

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Condicions generals de contractació

En compliment amb el que disposa la Ley47/2002, de 19 de Desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, per la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distancia, i per l’adaptació d ela Lle a diverses Directives comunitàries; La Ley 31/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic: el R.D. 1906/1999 per el que es regula la contractació electrònica amb condicions generals i el R.D. 113/1997, per el que es regula l’autorització de les ventes a distancia i inscripció en el Registre d’empreses de ventes a distancia, li informa:

 

Capacitat per contractar legislació aplicable i jurisdicció competent

Per adquirir els serveis ofertes en la web www.solernaharro.com l’usuari ha de tenir capacitat per contractar segons la seva llei nacional. Les condicions Generals de Contractació, que apareixen àmpliament descrites en www.solernaharro.com , s’aplicaran a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pagina web www.solernhaarro.com , nombre del domini del que es titular Luisa Naharro Carrasco, el CIF es 40974752E, domicili social a, c/ Valencia, nº 263, 3º, 2ª / 08007 Barcelona. Les presents Condicions Generals de Contractació es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en aquells que no estès expressament establert. Les parts, amb renuncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre ‘ls , se sotmeten, excepte en els casos en que no estès legalment permès, ala jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (España), per la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se en relació amb les mateixes. La nostra activitat comercial, així com la descripció i las característiques dels productes i serveis oferts, apareixen reflectides en les corresponents pàgines de la web www.solernaharro.com. www.solernaharro.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, d’acord amb la legislació vigent, l’oferta comercial i les Condicions Generals de Contractació reflectides en la seva pag. We3b, així com qualsevol altres modificacions sobre preus, productes, serveis o promocions, informació en tot moment, de forma clara i detallada, a clientes i usuaris . Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web. www.solernaharro.com fa tots els esforços al seu abast perquè la informació continguda en el weblloc sigui veraç i exempta d’errors tipogràfics . Si en algun moment es produeix algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció.

 

Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altre element inserits en el Lloc Web pertany www.solernaharro.com. www.solernaharro.com és titular de la totalitat dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els texts, imatges, sons, marques, logotips, textures, gràfic o qualsevol altre element de la mateixa, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris par el seu funcionament, accés i utilització, o, en qualsevol cas disposar de la corresponent autorització de dits elements. El contingut de www.solernaharro.com no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, almenys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la Sra. Luisa Naharro Carrasco. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de www.solernaharro.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que hi pugui haver en els continguts de la pàgina web.